En kort introduksjon

Det finnes ulike former for e-læring

E-læring (forkortelse for elektronisk læring) omfatter en rekke former for læringsarbeid der en benytter en datamaskin med tilgang til Internett. Ofte benyttes en undervisningsform som kombinerer klasseromsundervisning med oppfølging via nettet. Du finner en grundigere omtale av hvordan slike kurs kan legges opp under For kursholder.

En fordel med e-læring er at deltakerne står friere til å styre sin egen studieprogresjon. Samtidig er det en utfordring å ta ansvar for egen læring. E-læring åpner for en rekke ulike måter å organisere læringsarbeidet på:

Nettbasert kurs med kursholder, hvor alle er logget på samtidig

Dette er en undervisningsform som krever at samtlige som deltar på kurset, har en felles programvare som kan benyttes for toveis kommunikasjon. Deltakerne må sette av felles tid for å kunne gjennomføre hele eller deler av kurset. Du finner omtale av program som er gratis og relativt enkle å benytte via lenken Toveis kommunikasjon.

Kursholder vil koordinere omfang og tidspunkt for gjennomføring og instruere deltakerne i hvilken programvare som skal benyttes. Kursholder må i forkant av kurset forsikre seg om at samtlige deltakere er på nett og behersker grunnleggende digitale ferdigheter.

Nettbasert kurs uten kursholder, hvor alle er logget på samtidig

Dette er en mer krevende kursform som bør ha godt motiverte deltakere med relativt god digital kompetanse. Gruppedeltakerne må selv finne sin form og bli enige om tidspunkt og læringsoppgaver.

En enklere form kan være at en på et bestemt tidspunkt blir enig om å diskutere et eller annet emne med tilknytning til fagstoffet. Et slikt nettmøte kan utføres via tekst og/eller lyd, bilde og video.

Nettbasert kurs med underviser

Dette er en ganske vanlig e-læringsform. En veileder har ansvar for å sette opp læringsrom, omfang og tilrettelegge programvare slik at kursdeltakerne kan løse og levere besvarelser innen et gitt tidsrom. Veileder kan ha en mer eller mindre aktiv rolle: være en aktiv deltaker og pådriver i diskusjonsforum og andre fellesaktiviteter eller ha en begrenset rolle for å sette opp og drifte studiet over en gitt periode. Veileder kan være tilgjengelig med tilbakemeldinger og evaluering av innsendte oppgaver. Slike nettbaserte kurs er ofte kombinert med samlinger.

Nettbasert kurs uten underviser

Dette er i sin enkleste form et statisk nettsted hvor en kan finne tilstrekkelig informasjon slik at en selv kan styre fremdrift og finne frem til hva en vil lese, og hvilke oppgaver en vil løse. Gjennom egentester kan en kontrollere om en har tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap innen ulike emner. I tillegg kan en ha tilgang til en blogg eller et annet diskusjonsforum knyttet opp mot fagstoffet. Her kan kursdeltakerne legge inn kommentarer eller spørsmål med relevans for fagstoffet.

Klasseromsundervisning uten nett-tilkobling

Dette er en undervisningsform hvor kursholder inviterer til kurs til gitt tid og sted. Undervisningsmateriell finnes enten i digital form som kan vises via dataskjerm eller prosjektør, eller som kan printes ut og presenteres via  papir. Veileder og kursdeltakere kan sammen arbeide med stoffet, og kursdeltakerne kan arbeide videre på egen hånd dersom de får tilgang til de aktuelle filene og kan spille dem av på egen pc.