Modul 1 Universell utforming

Universell utforming handler om å oppnå et inkluderende samfunn der alle kan delta på så like vilkår som mulig. Dette innebærer at produkter og omgivelser utformes slik at de kan brukes av alle, uten behov for spesialtilpasninger.

Universell utforming innebærer et sterkere likestillingskrav enn det som ligger i begrepet tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilgjengelighet kan oppnås gjennom spesielle løsninger, mens universell utforming forutsetter at hovedløsningen i seg selv dekker alle brukerbehov.

Universell utforming krever at en holder seg oppdatert på hva som er mulig. Det forutsetter at en hele tiden er åpen for bedre løsninger. Vurderinger som er basert på hva som tidligere har vært ansett som ”godt nok”, er ikke tilstrekkelig.

Likestillingstankegangen i universell utforming kommer til uttrykk ved at alle må gis de samme mulighetene: Utformingen skal ikke medføre ulemper eller stigmatisere enkelte brukergrupper. En bygning, et byrom eller en tjeneste skal være like brukbar og tilgjengelig for alle.

Flest mulig skal kunne klare seg selv: Bygde omgivelser og offentlige tjenester skal utformes slik at de tjener et vidt spekter av individuelle preferanser og evner. Dette trenger ikke koste ekstra eller gå på bekostning av estetiske kvaliteter, men det må komme med allerede når en planlegger et tilbud.