Om bygg og uteområder

En sentral utfordring: Hvordan kan kommunene gjennom sin løpende byggesaksbehandling sikre at prinsippet om universell utforming ivaretas i bygninger, anlegg og uteareal?

Opplyst inngangsparti om natten

Statens byggeskikkpris for 2010 gikk til Gjerdrum ungdomsskole. I begrunnelsen ble den universelle utformingen av bygget trukket frem. Prisen deles mellom Kristin Jarmund Arkitekter AS, landskapsarkitekt Østengen & Bergo AS og Gjerdrum kommune. Foto: Dagrun Agnete Ødegaard / Wikipedia

I formålsparagrafen til plan- og bygningsloven stilles det krav om at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Loven med tilhørende nye forskrifter skal bidra til å sikre universell utforming i nye bygninger, anlegg og uteområder.

Nye publikumsbygg og arbeidsbygninger skal ha universell utforming. Kravene gjelder også ved hovedombygging og bruksendring. En del nye boliger skal ha tilgjengelige boenheter. Det stilles ikke krav om universell utforming inni boenhetene, men det stilles krav til fellesareal og til at rullestolbrukere skal kunne ta seg frem og bruke boenhetens funksjoner.

Et viktig element er at det vil bli stilt krav om universell utforming av bygninger på arbeidsplasser. Dette vil øke muligheten for å kunne komme i jobb og fortsette å arbeide med nedsatt funksjonsevne. Målet er likestilt deltakelse for alle borgere.

For at en skal oppnå dette, må de ulike aktørene som er involvert i byggeprosessen, forstå hva disse målene betyr, og kunne gjøre sitt for at målene blir oppfylt. Det betyr at utbyggere, arkitekter, ingeniører osv. må kjenne til hvordan behovene til ulike grupper omsettes i praksis i ulike typer bygg. De må kjenne de konkrete kravene som finnes i byggteknisk forskrift, og de må vite hvordan de skal gjennomføre byggeprosessen så rasjonelt som mulig for å oppnå dette.

Kommunen som kontrollmyndighet må kjenne de samme behovene og formelle kravene og sikre at byggingen skjer i henhold til kravene om universell utforming. Kommunen må veilede utbyggere og kontrollere at byggingen blir utført i samsvar med kravene. I plan- og bygningsloven tydeliggjøres ansvaret for oppfølging av tilgjengelighetskravene i byggesaker og kommunens tilsynsplikt for ivaretakelse av krav til tilgjengelighet i byggesaker.

Byggesaksmyndighetene og kommunene har med de gitte målsettingene og kravene om universell utforming fått bedre verktøy for å kreve og oppnå universell utforming.

En medlemsundersøkelse som Norske Arkitekters Landsforbund utførte i oktober 2010, viser at 84 prosent anser universell utforming for å være et viktig arkitekturpolitisk tema.

Mer om bygg og uteområder i modul 6