Om eiendomsforvaltning for å oppnå universell utforming

En sentral utfordring: Hvordan vedlikeholde og utvikle offentlige bygninger, anlegg og uteområder  slik at disse får universell utforming eller økt tilgjengelighet?

Inngangsparti med lave trapper i front og rampe på siden

Eksisterende skolebygninger og tilhørende uteareal skal oppgraderes til universell utforming. Bilde: Rothaugen skole, Bergen. Foto: Carolyn Ahmer / HiB

I regjeringens handlingsplan «Norge universelt utformet 2025» heter det at regjeringens visjon om et universelt utformet samfunn kan oppnås gjennom ulike virkemidler, og at det brukes tidsfastsatte mål.

Dette målet krever innsats på en rekke områder, med mange ulike virkemidler. Tiltak for å utvikle  eksisterende bygningsmasse vil være nødvendig. Hvis ikke vil mange bygninger som er rettet mot publikum (allmennheten), ha mangler med hensyn til universell utforming også i 2025. Handlingsplanen gir derfor direkte føringer og krav til utviklingen av den statlige bygningsmassen.

Det vil være aktuelt med generelle virkemidler, lover og forskrifter for å bidra til at også øvrig bygningsmasse utvikles. Sentralt her er plan- og bygningsloven (§ 31-4). Her gis regjeringen hjemmel til å utarbeide forskrift om krav til oppgradering til universell utforming av bestemte kategorier bygg.

Mange kommuner og fylkeskommuner har egne handlingsplaner for universell utforming med tilsvarende mål. For offentlige bygg og uteområder foreligger det derfor klare mål som tilsier at de enkelte etater som står for eiendomsforvaltningen, skal utvikle planer og tiltak for å nå sin del av det overordnede målet om universell utforming.

Det foregår imidlertid stadig vedlikehold, utbedring og ombygging av eksisterende bygninger av ulike årsaker. Universell utforming blir da ett av flere hensyn som tilsier utbedringer og ombygginger. Ved å samordne hensynet til universell utforming med andre utbedringsbehov kan en oppnå en mer rasjonell utbedring. De enkelte behovene kan gi «drahjelp» til hverandre.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har et generelt forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven omfatter også plikt til tilrettelegging og en aktivitetsplikt for offentlige aktører og private som har mer enn 50 ansatte.

Det begås fortsatt feil ved nybygging når det gjelder universell utforming. Samtidig er det til dels store mangler i bygg som er oppført etter 1976 da de viktigste tilgjengelighetskravene ble innført. Dette framgår av rapporten «Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg» (Kommunal- og regionaldepartementet 2008).

Mer om eiendomsforvaltning i modul 7