Om universell utforming av friluftsområder og arbeidet for økt folkehelse

En sentral utfordring: Hvordan knytte folkehelsearbeidet direkte til samfunns- og arealplanleggingen i kommunene ved å gjøre friluftsliv og naturopplevelser tilgjengelige for alle?

Eldre kvinne i rullestol sitter ved sjøen sammen med badende

Tilgjengelige og universelt utformede friluftsområder bør inngå i kommunenes arbeid med forebyggende helsevern. Foto: Henning Klafstad / HiB

Universell utforming som overordnet mål i kommuneplanen tilsier at kommunen skal arbeide for at omgivelsene får universell utforming. Målet vil være knyttet til likestilling for kommunens innbyggere. Dette vil blant annet ha konsekvenser for kommunens friluftsområder.

Forbedret folkehelse vil være et annet mål kommunene arbeider for. Et av tiltakene for å bedre folkehelsen er å legge til rette for at flest mulig benytter friluftsområdene til rekreasjon og aktivitet. God tilrettelegging av friluftsområder bidrar både til overordnede mål om bedre folkehelse og til målet om universell utforming og økt likestilling i bruk av kommunens tilbud.

Gjennom arealplanleggingen skal kommunene sikre at flest mulig har kort og enkel tilgang til friluftsområder, og at så mange som mulig av disse har universell utforming. Dette gjøres ved å sikre at friluftsområdene opprettholdes og utvikles og ikke blir redusert på grunn av annen aktivitet. Nær skoler, boliger og andre steder der folk oppholder seg, bør det sikres god tilgang til friluftsområder.

Som et grunnlag for arbeidet med universell utforming bør det lages en oversikt over utbredelse og bruk av de enkelte friluftsområdene. Universell utforming forutsetter både at en er bevisst på det i den overordnede planleggingen, og at en har oppmerksomheten rettet mot detaljer i den fysiske utformingen av konkrete løsninger.

Det er viktig at arbeidet med å ivareta og sikre attraktive arealer for friluftsliv for alle skjer i samarbeid med friluftsorganisasjonene og kommunale råd for funksjonshemmede.

Erfaringer viser at godt tilrettelagte områder fører til at de blir mer populære, og får kvaliteter som mange i befolkningen setter stor pris på (Kilde: Direktoratet for naturforvaltning).

Mer om friluftsområder og folkehelse i modul 5