Introduksjon

  • Omkring 130 000 mennesker i Norge er synshemmede.
  • Over tusen er helt blinde.
  • Rundt 330 000 er bevegelseshemmede.
  • Cirka 55 000 er rullestolbrukere.
  • Nær 700 000 er hørselshemmede.

Kilder: Norges Handikapforbund, www.lovdata.no, Regjeringens handlingsplan «Norge universelt utformet 2025», Kommunal- og regionaldepartementet, Hørselshemmedes Landsforbund.

Forside, Norge universelt utformet 2025

Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner om universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Programmet inngår som et tiltak (K5) i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009–2013, «Norge universelt utformet 2025».

Regjeringens handlingsplan er forankret i et samfunnsperspektiv på funksjonshemning. Et slikt perspektiv innebærer at funksjonshemning må forstås som en følge av samfunnets barrierer, holdninger og krav fremfor individets begrensninger, avvik og mangler. Universell utforming handler om å oppnå et inkluderende samfunn der alle kan delta på så like vilkår som mulig.

Universell utforming er et gjennomgående hensyn i plan- og bygningsloven gjennom en ny formålsbestemmelse. Det er imidlertid flere punkter hvor utvikling av universell utforming er bredere enn plan- og bygningsloven, eksempelvis ved utforming av skoler og læringsmiljø, holdeplasser og kollektivtilbud og kommunale bygg og kommunal service.

Som plan- og bygningsmyndighet får kommunene et hovedansvar for å gjøre Norge til et universelt utformet samfunn. Hensynet til universell utforming må derfor ivaretas som en integrert del av kommunenes ordinære virksomhet på lik linje med andre hensyn og krav og på alle nivåer og fagområder. Det er et politisk ansvar å påse at ingen diskrimineres på grunn av manglende universell utforming av områder, bygninger og tjenester.

Modulen gir en en kort presentasjon av hvorfor og hvordan en på politisk hold må ha oppmerksomhet rettet mot universell utforming av de fysiske omgivelsene. For mer utførlig gjennomgang av temaet anbefales modulene 2–7.

Medvirkning er sentralt i arbeidet med universell utforming som for andre formål og tema. Administrasjonen må legge til rette for aktiv medvirkning. Kommunale og fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og råd for eldre kan påvirke planene gjennom medvirkning og bidra til at alle berørte og interesserte får medvirke.