Medvirkning

Personer sitter rundt et møtebord

Møte i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Frogn kommune. Foto: Terje Skåre

Plan- og bygningsloven § 5-1. Medvirkning

«Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.»

Hvorfor medvirkning?

  • ”Med medvirkning menes enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i og påvirke beslutningsprosesser. Medvirkning betyr at innbyggerne i et samfunn er med på selv å planlegge sin framtid.” (NOU 2001:7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven Planlovutvalgets første delutredning).
  • Medvirkning er både en demokratisk rett og en metode for å sikre kvalitet. Medvirkning er en forutsetning for tilgjengelige og brukervennlige løsninger.
  • Et tilgjengelig og likeverdig samfunn er avgjørende for at mennesker skal kunne delta i samfunnet og leve et selvstendig liv med god livskvalitet. Når fysisk miljø og tjenester skal tilpasses mangfoldet i befolkningen, kreves fleksible løsninger. Naturens egne grenser, vernehensyn, økonomi m.m. vil ofte være hindringer for ideelle løsninger, i alle fall på kort sikt. Variert erfaringskompetanse gjennom god medvirkning vil bidra til å skape så gode løsninger som mulig.
  • Gode medvirkningsprosesser kan hindre at valgte løsninger viser seg ubrukbare, og alt må gjøres om igjen – noe som fører til økte kostnader.
  • Suksessfaktorer for god medvirkning er bl.a. en engasjert ledelse i kommune/fylkeskommune, faste kontakter (personer og arenaer), en proaktiv og oppsøkende arbeidsform, klare fullmakter/klart mandat, konkrete og løsningsorientert innspill.

God medvirkning i universell utforming etter plan- og bygningsloven innebærer bl.a.

  • godt samarbeid mellom ansvarlige i kommune og fylkeskommune og alle som er medeiere, som deltar eller som har interesser i arbeidet med universell utforming. Kommunale og fylkeskommunale råd og unge er viktige medvirkningsaktører i arbeidet med universell utforming etter plan- og bygningsloven.
  • at ansvarlige lokale og regionale myndigheter stiller nødvendige ressurser til rådighet og legger til rette for gode rutiner for medvirkning.
  • god dialog og ønske fra alle parter om å skape så gode fellesløsninger som mulig.
  • opplæring i og god kunnskap om universell utforming.