Om universell utforming av transportsystemet

En sentral utfordring: Hvordan ivareta hensynet til ulike brukergrupper i transportsystemet?

Tog ved plattform. Bussholdeplass på motsatt side av plattform

Strømmen stasjon. Kort avstand mellom plattform og bussholdeplass. Foto: Finn Aslaksen / VISTA Utredning AS

Økt tilgang til transport er ansett som ett av de viktigste punktene for å øke likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dagens mangler bidrar ofte til isolasjon og utestengelse fra viktige arenaer i samfunnslivet.

Transportsystemet består av infrastruktur, transportmidler, informasjon og service. Mulighet til å benytte tilbudet om kolletivtransport forutsetter at hele reisekjeden, det vil si veien til og fra holdeplassen/terminalen, billettkjøp og transportmidler samt informasjonen før og under reisen, er tilrettelagt.

I kollektivtransporten har reisekjeden mange ledd, mange aktører og spredte ansvarsforhold. I tillegg til plan- og bygningsloven er det lover og forskrifter på en rekke andre områder som har betydning for det samlede tilbudet. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har et generelt forbud mot diskriminering. Den vurderes å bli utvidet til å omfatte tjenester. Dette vil ha stor betydning blant annet for utforming av kollektivtilbudet. For å sikre at hele reisekjeden blir ivaretatt, må de ulike aktørenes innsats koordineres.

Universell utforming er ett av fire hovedmål i Nasjonal transportplan 20102019. Her presiseres det at det er behov for oppgradering til universell utforming på alle holdeplasser og stasjoner i kollektivtransportnettet, samt på ferjekaier. I tillegg til selve holdeplassen eller stasjonen bør atkomsten til kollektivsystemet også være universelt utformet. Ifølge Nasjonal transportplan ligger 60 000 stoppesteder og holdeplasser på veier eiet av fylkeskommuner og kommuner.

Universell utforming kan gi gevinster på områder knyttet til sikkerhet og avvikling.

Reisende, både med og uten funksjonsnedsettelse, oppfatter tiltak for universell utforming i kollektivtransporten som kvalitetshevende og mener at tiltakene kan føre til at de reiser mer. Dette fremgår av en undersøkelse som Transportøkonomisk institutt har utført for Vegdirektoratet.

Mer om transportsystemet i modul 4