Hvor er det relevant med universell utforming?

Figuren nedenfor er ikke uttømmende, men illustrerer en del viktige områder hvor universell utforming gir økt kvalitet og brukbarhet.

Fremstilling av ulike områder med betydning for universell utforming

Figuren illustrerer en bolig i et boligområde hvor det går buss til et tettsted. I tettstedet er det holdeplass med forbindelser til skole, arbeid, friluftsområder osv. For at alle skal kunne bruke disse tilbudene, må selve tilbudene og forbindelsen til dem ha universell utforming.

Figuren kan brukes til å illustrere to forhold som er sentrale når en skal vurdere universell utforming av omgivelsene, og som ikke kommer frem når en vurderer de enkelte delene av omgivelsene én for én:

  1. De enkelte leddene inngår i en kjede (det svakeste leddet er avgjørende for brukbarhet).
  2. Lokalisering av de enkelte funksjonene kan bestemme brukbarhet.

Det første punktet indikerer behov for helhetsbetraktninger når en skal vurdere mangler ved tilgjengelighet og virkning av mulige tiltak.

Det andre punktet sier noe om lokalisering og peker på at universell utforming må være et kriterium ved overordnet planlegging, for eksempel når en vurderer kommuneplanens arealdel.