Oversikt

Universell utforming trekkes inn i stadig flere lover og forskrifter.

Nedenfor er det omtalt en del lover og forskrifter som stiller krav til samfunnsmessig likestilling og universell utforming. To av de viktigste, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven, omtales nærmere under egne menypunkter.

Denne oversikten må ikke betraktes som endelig. Den vil bli utvidet etter som andre lover og forskrifter revideres, og universell utforming blir trukket inn der hvor det er relevant.

1. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Mennesker med nedsatt funksjonsevne får med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven et diskrimineringsvern. Alle virksomheter rettet mot allmennheten blir pliktige til å arbeide for universell utforming og individuell tilrettelegging.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har en egen paragraf for universell utforming av bygninger og anlegg (§ 10). Her henviser loven til plan- og bygningsloven som er gjeldende sektorlov på dette feltet.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

2. Plan- og bygningsloven

Universell utforming er tatt med i plan- og bygningslovens formålsparagraf og flere andre steder i loven. Loven gir hjemmel for utforming av byggteknisk forskrift. Her står krav til universell utforming av bygninger og uteareal sentralt. Loven gir også hjemmel til å fastsette forskrifter om oppgradering av eksisterende bygninger, anlegg og uteområder. Det kan skje gjennom nasjonale forskrifter eller kommunal planlegging.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

3. Arbeidsmiljøloven

Arbeidslivet skal være åpent for at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne delta ut fra egne evner og kvalifikasjoner og ikke med utgangspunkt i funksjonsevnen. Dette omfatter såvel personer med kortvarig som personer med varig nedsatt funksjonsevne.

Reglene suppleres med krav i plan- og bygningsloven på området publikumsbygg og arbeidsbygninger.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

4. Lover om universiteter og høgskoler, om fagskoleutdanning, om folkehøgskoler, om grunnskolen og den videregående opplæringa

I disse lovene stilles det krav til at læringsmiljøet skal være universelt utformet. Det omfatter læringsmiljøet med undervisningsmateriell, undervisningsformer osv. Kravet er ikke avgrenset til bygningene.

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

5. Lov om offentlige anskaffelser

Hovedtrekket i lov om offentlige anskaffelser er at det skal tas hensyn til miljø, livssykluskostnader og universell utforming ved offentlige anskaffelser. I veilederen til reglene om offentlige anskaffelser defineres universell utforming i henhold til forskriftens § 4-1 (bokstav I) som ”utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.”

Lov om offentlige anskaffelser

Deltasenteret omtaler anskaffelser bl. a. her: http://www.bufdir.no/uu/Jobb_systematisk_med_universell_utforming_i_din_virksomhet/#

 

 

6. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold

Forskriften om rammeplan for barnehagens innhold har et eget punkt om fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling. Her presiseres det at planlegging, lokalisering og bygging av nye barnehager bør baseres på prinsippet om universell utforming.

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Punkt 1.8.

7. Forskrifter om universell utforming på transportsektoren

Det er forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. og forslag til ny forskrift om universell utforming av rullende materiell med jernbane. Det er i begge forskriftene stilt krav til universell utforming av transportmidlene. Den første omfatter busser i klasse II og III, mens den andre omfatter materiell for skinnegående transport. Den sistnevnte er per mars 2010 til behandling i Samferdselsdepartementet etter at høring av forslag er avsluttet.

Forskrift om utforming av motorvogn i løyvepliktig transport m.v.

8. Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Innholdet er under utvikling.

9. Om medvirkning i arbeid med universell utforming etter plan- og bygningsloven

§ 5-1. Medvirkning

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

10. Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. (Lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne)

§ 1. Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne.

Nærmere informasjon om oppgavene som medvirkningsaktør er gitt i Rundskriv om representasjonsordningen for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Rundskriv Q-21/2012 Om lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.

11. Eldrerådsloven

§ 3 i eldrerådsloven sier at eldrerådet er et rådgivende organ  for kommunen/fylkeskommunen. Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.

Nærmere informasjon om oppgavene for eldrerådene som medvirkningsaktør er gitt i eget rundskriv til eldrerådsloven.
A-32/2007 Rundskriv om kommunale og fylkeskommunale eldreråd