Ulike grupper og behov

Funksjonshemning er et misforhold mellom fysisk utforming (samfunnets krav) og individets forutsetninger

Samfunnsskapte hindringer kan gi dårligere vilkår for utdanning, arbeid og sosialt liv for personer med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen har derfor valgt å legge strategien universell utforming til grunn i arbeidet for å oppnå mest mulig like vilkår.

Sentralt for universell utforming er hensynet til at alle brukergrupper skal innarbeides i en og samme løsning. Målsettingen er å planlegge med utgangspunkt i mangfoldet i befolkningen. En må derfor tilegne seg nødvendig kunnskap om de ulike brukergruppene.

Illustrasjon av GAP-modell

Illustrasjon fra St.meld. nr. 40 (2002–2003) "Nedbygging av funksjonshemmende barrierer".

Basketballspillere i rullestol

De færreste av oss blir toppidrettsutøvere. Det gjelder alle, uavhengig av funksjonsnivå. Men dersom forholdene legges til rette, kan mange flere delta på ulike områder i samfunnet. Foto: 王伟00715