Introduksjon

Hvordan kan kommunene planlegge og utvikle byer og tettsteder slik at de blir tilgjengelige og brukbare for alle? Hvilke konsekvenser har planlovens føringer om universell utforming for planlegging generelt og arealplanlegging og fysisk utforming spesielt?

Universell utforming som overordnet samfunnsstrategi

Plan- og bygningsloven har et sterkt søkelys på universell utforming. Formålsparagrafen slår fast at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og det enkelte byggetiltak. Dette betyr at likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse skal fremmes gjennom lovens system og bestemmelser. Universell utforming er en overordnet samfunnsstrategi som griper inn i en rekke mål, sektorer og plantyper. For at målet om universell utforming skal kunne inngå i ulike planer, må det angis i overordnede planer.

Regjeringens handlingsplan «Norge universelt utformet 2025» har følgende mål:
  • Alle kommuner bør ha vedtatt kommuneplan med retningslinjer for universell utforming innen 2015.
  • Universell utforming bør være et integrert prinsipp i alle regionale planer innen 2015.
Tilrettelagt ute område med markert sykkelfelt.

Nøkkelen til et universelt utformet samfunn ligger i kommuneplanen og i reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Foto: Carolyn Ahmer / HiB

Hvor inkluderende er samfunnet?

Nedbygging av funksjonshemmende barrierer skal løses gjennom ordinære, generelle tiltak som inngår i planleggingen. Kommunene skal rapportere om universell utforming innenfor to av Miljøverndepartementets områder: planlegging og friluftsområder. Resultater fra kartlegging skal kunne benyttes som kildemateriale ved KOmmune–STat-RApportering (KOSTRA) som blant annet gir styringsinformasjon om prioriteringene, dekningsgraden, bruksratene og produktiviteten til kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Modulen handler om planarbeidet i kommunene. Kommunene som planmyndighet har det primære ansvaret for at nasjonale mål om universell utforming er med som del av beslutningsgrunnlaget for kommunal planlegging og enkeltsaksbehandling i plansaker.