Plan- og bygningsloven (plandel)

Hensynet til at alle skal delta og ha like muligheter, skal være en grunnleggende premiss i planleggingen, beslutningsprosessen og i den konkrete utformingen av tiltak.

Plan- og bygningsloven er den sentrale loven for samordnet, sektorovergripende samfunns- og arealplanlegging i kommunene. Plandelen skal samordne den kommunale og fylkeskommunale planleggingen og dekker således i utgangspunktet alle sektorer, jamfør § 3-6.

Universell utforming er tatt med i plan- og bygningslovens formålsparagraf og flere andre steder i loven. I plandelen er det særlig kapitlene «Medvirkning», «Kommuneplan» og «Reguleringsplan» som er de mest aktuelle når det gjelder å sikre universell utforming i planleggingen.

Modul 2 gir en oversikt over universell utforming i de enkelte kapitler og paragrafer. Lenke