Plantema og sektorer

Universell utforming skal fungere sammen med andre samfunnsmessige mål og inngå som en integrert del av en helhetlig planlegging

Arbeidet for å oppnå universell utforming inngår i mange sektorer og i mange ulike plantyper. Det inngår i planer på ulike nivåer, både overordnede strategiske planer og mer detaljerte planer.

Oversikt over hvordan ulike samfunnsområder, som hjem, jobb, skole, friluftsliv mm henger sammen.

I kommunene er det mange ulike måter å organisere virksomheten, men i hovedsak er det de samme oppgavene som skal dekkes. De ulike sektoretatene har ansvar for mange av de tilbudene som figuren illustrerer. Det er her vist bolig, arbeid, skole, kultur, friluftsliv, offentlig service osv. Det er også offentlige etater som har ansvar for forbindelsene mellom de ulike aktivitetene. Dette betyr at disse etatene må vurdere hva målet om universell utforming betyr for egen virksomhet og planlegging av tiltak.

Universell utforming bør være et kriterium ved overordnet planlegging, for eksempel når en vurderer kommuneplanens arealdel. Lokalisering av de enkelte aktiviteter har betydning for brukbarheten på to måter:

  1. Avstanden til andre tilbud kan medføre hindringer.
  2. Terrenget eller området rundt aktiviteten kan være vanskelig å bruke for alle.

Når en velger byggeområder, bør en blant annet belyse konsekvensene et bratt og kupert terreng kan ha for tilgjengelighet og universell utforming av boligområder og hva en perifer beliggenhet av service og arbeidsplasser kan bety.

Eksempler der sentrene skal være kompakte og oversiktlige med korte avstander til funksjoner og kollektiv­transport:

Kommuneplanen for Stavanger (2010–2025)

Kommunedelplan for Stavsberg (Hamar og Ringsaker kommuner)