Statlige planretningslinjer for universell utforming

Utover de føringene som er knyttet til plan- og bygningslovens bestemmelser om universell utforming, vil det bli utarbeidet statlige planretningslinjer for universell utforming (SPRuu). Slike føringer og retningslinjer skal legges til grunn for all planlegging etter plan- og bygningsloven § 6-2.

Nivå Retningslinjer – programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner
Nasjonalt
 • nasjonale forventninger
 • statlige planretningslinjer
 • statlige planbestemmelser
 • statlig arealplan
Regionalt
 • regional planstrategi
 • regionale planer
 • regional planbestemmelse
Lokalt
 • kommunal planstrategi
 • kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan
(inngår i bindende planer)
 • kommuneplanens arealdel
 • reguleringsplan