Kommunal planlegging

Kommunene skal påse at nasjonale mål om universell utforming blir fulgt opp i kommunale planprosesser, i fysisk planlegging og prosjektering.

Oversikt over det kommunale plansystemet: Strategi - Planer - Gjennomføring og Økonomiplan.

I hver av disse delene av den kommunale planleggingen skal en ivareta målet om universell utforming. Dette gjøres slik at mål og tiltak innenfor de ulike delene henger sammen, og at universell utforming er innarbeidet på en hensiktsmessig måte. Økonomiplanen etter kommuneloven kan inngå i handlingsdelen.