Handlingsplan for universell utforming

En kommunal handlingsplan er en tiltaksplan som skal være et grunnlag og verktøy for årsplanlegging og rapportering. Hensikten med planen er å systematisere og prioritere tiltak. En handlingsplan kan omfatte hele kommunen eller et bestemt tema eller en sektor. Avgrensing geografisk er også mulig.

Handlingsplanene omfatter to typer handlingsplaner:

  1. en strategisk plan for hele kommunen
  2. en handlingsplan for en sektor eller et tema

Temaplan for universell utforming med handlingsdel

I regjeringens handlingsplan «Norge universelt utformet 2025» er ett av målene at alle kommuner skal ha en vedtatt kommuneplan med retningslinjer for universell utforming innen 2015. Dette målet kan kommunene ivareta ved å ta med slike retningslinjer i kommuneplanens samfunnsdel eller ved å utarbeide en egen temaplan som en kommunedelplan. I praksis vil det enkleste være å først utarbeide en delplan for så å innarbeide dette i de ordinære planene og i kommuneplanens samfunnsdel over noe tid.

Ifølge plan- og bygningsloven § 11-2 tredje ledd skal kommunedelplaner for tema eller virksomhetsområder ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende årene eller mer. Handlingsplanen skal revideres årlig.

En aktuell plantype i de nærmeste årene er en tematisk kommuneplan for universell utforming med handlingsdel. Dette er også aktuelt på regionalt nivå. Det er en strategisk plan med retningslinjer for hvordan de enkelte sektorer skal ivareta universell utforming innenfor sitt område, og hvordan de skal samarbeide. Arbeidet vil variere etter kommunens utfordringer og etter hvor langt den har kommet i arbeidet med å innarbeide universell utforming.

Hvordan lage en handlingsplan?

Modul 4 og modul 5 gir anvisninger på dette punktet.

Eksempler

Felles prinsipper for universell utforming i Oslo kommune, Byrådsak 14/14, vedtatt av bystyret sak 158/18.6.2014

Oslo kommune: I denne planen er det vurdert krav til mange av de kommunale virksomhetene. Det er angitt rammer for hvordan de skal arbeide og rapportere tilbake.

Kongsvinger kommune har registrert universell utforming i hele sentrumsområdet. Det er ikke laget en egen samlet handlingsplan, men arbeidet er et godt eksempel på registreringsdelen av et slikt arbeid.

Undersøkelse av tilgjengeligheten i Kongsvinger sentrum.