Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er omtalt i plan- og bygningsloven § 10-1.

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Når kommunen har et mål knyttet til universell utforming – eller ønsker å innarbeide et slikt mål – bør et avsnitt i den kommunale planstrategien omhandle universell utforming. Det må redegjøres for:

  • status med hensyn til universell utforming
  • hvilke utfordringer kommunen står overfor med hensyn til universell utforming
  • hvordan disse utfordringene skal ivaretas gjennom den kommunale planleggingen

Planstrategien kan ut fra dette ta for seg følgende forhold knyttet til universell utforming:

  • behov for kartlegging
  • kartlegging av status for tilgjengelighet og behov for oppgradering
  • behov for egen kommunedelplan/handlingsplan
  • behov for annet planarbeid
  • ta stilling til om det er reguleringsplaner som bør oppheves eller endres i planperioden
  • Hvordan rapportere om universell utforming i årsmelding?

I PBL 10-1 heter det at “Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.” Dette er en plan som skal fastlegge hvilke planer det er viktig at kommunen utarbeider eller reviderer. Det heter videre at “Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen.”

Dette er altså et svært viktig dokument som kommunale råd og andre kan søke å påvirke. For rådene vil et viktig punkt være å gi innspill til hvilke planer som er viktige å få utarbeidet. Et annet vil være å få inn universell utforming som en tydelig prioritering og integrert i alle planer. Rådene kan også bidra med å etablere arenaer for diskusjonen som skal foregå i tilknytning til den kommunale planstrategien og de kan bidra til å aktivisere berørte organisasjoner i medvirkningsprosessen. Samrådningshøring for disse organisasjonene kan være nyttig (alle berørte og organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne samles i en samrådningshøring og diskuterer uttalelser før de sender sin endelige uttalelse).