Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er omtalt i plan- og bygningsloven § 11-5.

Kommuneplanen skal redegjøre for hvordan nasjonale mål og retningslinjer er ivaretatt. Universell utforming må derfor omtales i planbeskrivelsen. Videre må det redegjøres for hvordan dette målet er ivaretatt i plankartet (dvs. i hvilken grad det foreslås en arealdisponering som ivaretar universell utforming). I tillegg må status for universell utforming i de ulike områdene beskrives. Universell utforming bør også sikres gjennom planens retningslinjer.

Et utbyggingsmønster basert på prinsippet om universell utforming bør nedfelles i kommuneplanens arealdel og eventuelle kommunedelplaner.

Universell utforming er ett spesifisert tema i plan- og bygningslovens kapittel om kommuneplaner som det kan settes bestemmelser om: I tråd med § 11-9 nr. 5 kan det gis bestemmelser om funksjonskrav, herunder universell utforming og tilgjengelighet til bygninger og arealer. Dette innebærer at universell utforming kan legges til grunn for alle de arealformål som er listet i § 11-7.

Særlig viktig blir:

nr. 1 som omhandler bebyggelse og anlegg
nr. 2 som omhandler samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
nr. 3 som omhandler grønnstruktur

I arealdelen kan det være aktuelt å utforme bestemmelser for byggeområdene som ivaretar tilgjengelighet på følgende områder:

  • generell bestemmelse for å ivareta uu-krav i byggeområder
  • rekkefølgebestemmelse
  • bestemmelse om utforming av bygg, anlegg og uteoppholdsarealer

Eksempel på bestemmelser

Fra kommuneplanen for Stavanger (2010–2025):

1.04. Bestemmelse om universell utforming (pbl § 11.9, punkt 5). R
1. Alle reguleringsplaner skal redegjøre for forholdet til universell utforming både internt i planområdet og i forhold til omkringliggende områder.

1.05. Bestemmelser om uterom og lekeplasser i boligområder (pbl § 11.9, punkt 5). B, R 
…Uterom skal ha en utforming og en opparbeidelse som gir mulighet for opphold, rekreasjon, lek og spill på tvers av aldersgrupper, med nødvendig utstyr, bord og benker. Det skal tilrettelegges for aktiviteter for alle årstider. Arealene skal utformes etter prinsippene om universell utforming og være skjermet mot trafikkfare og forurensning. …

Medvirkning fra kommunale råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Rådene kan medvirke både når det gjelder overordnet fordeling av arealer og valg av utbyggingsarealer og når det gjelder utforming og krav til de enkelte typer av arealer.