Prosjekteksempler

Områdenes lokalisering må bestemmes i tidlig planfase for å hindre naturgitte begrensninger for tilgjengelighet.

Følgende eksempler viser gjennomgående bruk av målet om universell utforming – fra kommuneplanen via reguleringsplaner, utbyggingsavtaler, sjekklister osv.

På hvert av eksemplene bør det stå konkret hvorfor dette eksemplet er godt og hva som er «hovedgrepet» for å ivareta universell utforming.

Kristiansand kommune

Kart

Kristiansand kommune, reguleringsplan.

Reguleringsplan for Tangen fastlegger de overordnede grepene for utvikling av området, også universell utforming.

Kristiansand kommune har lenge hatt søkelys på universell utforming av friområder, parker og nærmiljøanlegg. Bystranda er bygget ut i flere etapper for å legge til rette for alle. Området vil inngå som en integrert del av Tangenområdet.

Uteområde med boliger

Foto: Carolyn Ahmer

Strand

Foto: Carolyn Ahmer.

PowerPoint-presentasjonen finner du her.

Stavanger kommune

Stavanger kommune har bærekraftig byutvikling som et overordnet mål. Universell utforming inngår som et mål i kommuneplanen og i arbeidet for å skape sosial bærekraft. Utbyggingen av Gamle Stavanger stadion er første gang kommunen bruker prinsippet om universell utforming for et større byområde.

Tegning over disposisjonsplan for Stavanger stadion

Universell utforming skal gjelde for offentlige friområder med anlegg for lek og idrett, fellesområder, private utearealer og for leilighetene.

Lekeplass med fast, farget dekke.

Foto: Carolyn Ahmer

Uteområde med boligblokker

Foto: Carolyn Ahmer

Kvalitetsprogram for Stavanger stadion

Bergen kommune

Kommunedelplan for Damsgårdsundet. Overordnede mål for byfornyelsen eller områdeløftet knyttes til bærekraft og spisses blant annet mot universell utforming.

Kart og bilde av modell av bro

Illustrasjon: Bergen kommune

Inngangsparti med fysisk hinder for tyngre trafikk.

Foto: Carolyn Ahmer

Lekeplass mellom bolighus.

Foto: Carolyn Ahmer

Retningslinjer for universell utforming av Damsgårdsundet