Regional plan

Regional plan er omtalt i plan- og bygningsloven § 8-1.

Universell utforming bør legges inn som generell føring i alle regionale planer som angår (fysiske) rammer for menneskers liv og påvirker deres muligheter for å utvikle og bruke egne ressurser.

I regjeringens handlingsplan «Norge universelt utformet 2025» er ett av målene at universell utforming inngår som et integrert prinsipp i alle regionale planer innen 2015. En del av oppgavene som er relevante å løse på regionalt nivå, er knyttet til universell utforming. Disse kan omfatte sammenhengende friarealer i flere kommuner, kollektivtilbud i flere kommuner, kartsystemer og registrering, miljøproblematikk osv.

Å utarbeide en egen regional plan for universell utforming kan være en god strategi for å samle og konkretisere problemstillinger på alle relevante sektorområder.

Eksempler

Forside, Fylkesdelplan for funksjonshemmede.

I forordet presiseres det at planen startet opp som en fylkesdelplan for funksjonshemmede, men at det ble tidlig klart at planen vedgikk alle.

Forside, Fylkesdelplan for universell utforming.

Bakgrunnen for utarbeidelse av fylkesdelplanen for universell utforming ligger i Fylkesplan for Rogaland 2006–2009. Her er universell utforming fremhevet som en av rammeforutsetningene.

Prosjektplanen «Universell utforming som regional utfordring» (Rogaland) finner du her.