Regional planstrategi

Regional planstrategi er formulert i plan- og bygningsloven § 7-1.

Planstrategien skal ta stilling til hvilke regionale planspørsmål som er viktige å arbeide med for nyvalgte fylkesting (regionale planmyndigheter) og kommunestyrer. Planstrategien skal danne grunnlaget for en vurdering av utviklingsmuligheter og utfordringer for fylket. En slik vurdering skal ta utgangspunkt i nasjonale mål og rammer, herunder mål om universell utforming.

Av tema som er spesielt relevante knyttet til universell utforming, er utbygging av samferdselstiltak, arealdisponering av betydning for flere kommuner, bruk av felles friluftsområder og tiltak for universell utforming i disse områdene.