Lærerveiledning

Mål

Formålet med opplæringsprogrammet er at en skal kunne forstå intensjon og konsekvens av universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde. De ulike målgruppene skal kjenne til og kunne bruke lov- og regelverkets bestemmelser i planlegging og utførelse knyttet til bygg, anlegg og uteområder.

Målet med denne modulen er å vise hvordan kommunene gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven kan nå nasjonale mål om et universelt utformet samfunn.

Kursedeltakerne skal inspireres til å arbeide tverrfaglig med problemstillinger om universell utforming som tema.

Læringsutbytte

Etter gjennomgang av modulen skal en kunne vurdere om universell utforming er ivaretatt i kommunalt planarbeid, i eksterne planforslag og kunne redegjøre for konsekvenser av eventuelle mangler når det gjelder universell uforming for ulike brukergrupper. I tillegg skal en ha prosesskompetanse, det vil si kunne bygge arenaer for å bringe sammen rette aktører på rett tidspunkt i planleggings- og utbyggingsprosesser og utnytte de ressurser som finnes i lokalsamfunnet.

Læremidler og arbeidsmåter

Modul 2 bør være grunnlaget for alle som skal ta en eller flere moduler. Modulen gir både basiskunnskap om universell utforming og en samlet oversikt over hvilke føringer som ligger i lovverk, forskrifter, rundskriv osv. Modulen gir også en oversikt over ulike tema og tilhørende veiledere.

I «Læringsrom» vil du finne verktøy og konkrete forslag til hvordan du forbereder, gjennomfører og følger opp kurs.

Teksten og videopresentasjonen som ligger øverst i modulen, har til hensikt å gi en kort introduksjon til modulen – tekstlig, auditivt og visuelt.

En mal for PowerPoint-presentasjon kan benyttes som utgangspunkt for å lage egne og lokalt tilpassede presentasjoner.

Modulen i sin helhet (full tekst, bilder og lenker) kan gjennomgås individuelt på skjerm eller lastes ned som pdf-fil og printes ut for utdeling til kursdeltakerne.

Alle bilder og filmsnutter i menyen «Ressurser» kan benyttes til å lage egne presentasjoner og/eller oppgaver.

Vis og diskuter eksempler og problemstillinger i plenum eller grupper. I størst mulig grad skal det tas utgangspunkt i lokale forhold: planer, situasjoner og behov.

Oppgaver

Det er en sentral oppgave for kursholder å aktualisere og forankre lærestoffet i en lokal  sammenheng. Hovedhensikten med oppgavene er å sikre at kursdeltakerne har fått med seg de viktigste føringer og prinsipper, men like viktig er det å stimulere til refleksjon rundt lokale utfordringer og mulige løsninger i konkrete saker. Dette kan blant annet gjøres gjennom kartleggings- og drøftingsoppgaver hvor kursdeltakerne samarbeider i grupper, gjerne på tvers av profesjons- og sektorgrenser.

Generelle oppgaver knyttet til fagstoffet finner du under «Test deg selv».

Lenker og referanser

Henvisninger og lenker med spesiell betydning for denne modulen er innarbeidet i teksten.