Oppgaver

Vurdering av planforslag

1. Hvor og hvordan er prinsippet om universell utforming innarbeidet i plansystemet i din kommune?

2. Ta utgangspunkt i en nylig vedtatt reguleringsplan, og vurder om hensynet til universell utforming er ivaretatt i planområdet.

Bruk sjekklisten Vurdering av arealplaner.

Egne befaringer og observasjoner

1. Konkretiser prinsippet om universell utforming ved å kartlegge et gitt område. Hvilke fysiske barrierer finnes?

Utforsk området ved å ta en tur i rullestol eller med «briller» som gjør deg svaksynt.

2. Foreslå tiltak for å oppgradere området til universell utforming. Lag en liste over innsatsområder i prioritert rekkefølge. Begrunn denne.

3. Ta bilder som viser dagens situasjon, og lag enkle illustrasjoner eller prinsippskisser som viser alternative løsninger.

Trekk inn «Prosjekteksempler» fra menyen «Kommunal planlegging».

Drøfting

1. Drøft strategien om universell utforming som en premiss for kvalitet i planlegging og utbygging.

Forside på rapport

2. Politikere og ansatte i kommunene skal ha god kompetanse om og planleggings- og forvaltningsrutiner for universell utforming og tilgjengelighet innenfor plan- og bygningslovens virkeområde innen 2014. Drøft noen av utfordringene knyttet til dette.

3. Hvordan kan plan- og bygningsloven brukes som et verktøy for å nå nasjonale mål om et universelt utformet samfunn? Ta utgangspunkt i følgende:

  • kommuneplanens samfunnsdel
  • sektoransvarsprinsippet
  • kommuneplanens arealdel
  • planprosess og medvirkning
  • konsekvensutredninger

4. For å ivareta et helhetlig perspektiv i planarbeidet er det viktig å øke plan- og prosesskompetansen innenfor flere etater i kommunen. Drøft erfaringer og utfordringer knyttet til dette.

Trekk inn erfaringer og resultater fra pilotkommunene.

Universell utforming som kommunal strategi. Rapport fra pilotkommunesatsingen 2005–2008.