Vurdering av planforslag

Det kan være ulike grunner for å ønske å vurdere en plan med hensyn til universell utforming. Hvis en har rolle som:

  1. kontrollmyndighet – sjekke at planen er i henhold til de krav som gjelder for plantypen
  2. produsent av planer – levere planer som er kvalitetssikrede
  3. berørt eller politiker – kunne forstå og analysere planen og ut fra det kunne komme med innspill og forslag til forandringer

Uteområder er der hvor ulike brukergrupper og respektive hensyn alltid møtes. Brukerne beveger seg mellom bygningsmasse, transportårer og friluftsområder. De ulike elementene påvirker hverandre gjensidig, og summen av dette er bestemmende for områdets brukbarhet. Foto: Carolyn Ahmer / HiB