Gjennomføring av vurderingen

Kartlegging av plantype og vurderingsbehov

De aktuelle plantypene kan deles inn i hovedtyper som hver inneholder flere deler som bør vurderes:

A. Handlingsplaner

En handlingsplan vil karakteriseres av at den omfatter et større område eller et system av gang- og turveisystem eller transporttilbud, og at det er kartlagt en rekke mangler som må rettes opp og prioriteres. Det kan også være enkelttiltak i planen som bør vurderes spesielt.

B. Arealplaner

  1. planbeskrivelse
  2. plankart
  3. planbestemmelser

Arealplanene er som regel reguleringsplaner eller kommunedelplaner. De omfatter ett område eller ett anlegg som skal utbygges eller ombygges. Det er en planbeskrivelse, et plankart og et sett med planbestemmelser for forhold som kreves ordnet, men som ikke er vist i plankartet.

C. Byggeplan

En byggeplan er en detaljert plan for utbygging av et anlegg etter at en reguleringsplan er vedtatt. Den består av flere plankart som til sammen viser hvordan en skal bygge. Det kan også være en beskrivelse som supplerer informasjonen i kartene.

Det er praktisk å slå sammen vurdering av plankart og bestemmelser siden det kan variere fra plan til plan hvorvidt krav angis i plankartet eller i bestemmelsene. En byggeplan kan vurderes etter samme metode som plankart og bestemmelser i en reguleringsplan. Dette betyr at en får i alt tre prosedyrer eller sjekklister for å vurdere planer. Noen av plantypene kan kreve at en bruker flere av prosedyrene.