Problemstillinger

Hva skal vurderes?

Både når en skal vurdere planinnhold fordi en har et formelt ansvar for dette, og når en skal vurdere ut fra ønsker om å påvirke og forbedre, må en forholde seg til følgende:

1. Målene i planen samt bakgrunn for planarbeidet

Dette omfatter nasjonale og lokale føringer for arbeidet, formål med planarbeidet osv. Disse bør drøftes slik at de inngår i en enkel målstruktur som løsningene kan vurderes etter.

En må undersøke om mål om universell utforming (eller andre mål en også vil sjekke) er angitt i planen. Det må være angitt universell utforming som mål dersom dette skal kunne ivaretas i de andre delene av planen.

2. Statusbeskrivelsen

Når en har et mål om universell utforming, må en først beskrive utgangspunktet, det vil si forholdene i de områdene som planen dekker (mangler knyttet til universell utforming, og hva disse eventuelt består i).

Det at status ikke er i overensstemmelse med målene angitt i forrige punkt er begrunnelsen for å fremme en plan hvor disse forholdene søkes utbedret.

3. Forslag til tiltak i planen
Her må det undersøkes om forslagene til tiltak bøter på de manglene ved tilgjengelighet som er omtalt i foregående punkt, eller øvrige hensyn.

4. Vurdering av konsekvenser
Når universell utforming er angitt som et mål, må en også vurdere i hvilken grad løsningene har konsekvenser for ulike grupper med ulike behov.

Hensikten med statlige planretningslinjer er å øke oppmerksomheten mot denne typen vurderinger.

Hvilke typer planer er relevante?

Planlegging av et område foregår gjennom en rekke ulike plantyper. Planene varierer etter skalaen overordnet–detaljert, etter innhold og etter formell status. I hovedsak er det forholdet mellom oppbygging og innhold og vekt på konkrete forslag som er ulikt.

En løsning på dette kan være å angi en form for vurdering knyttet til innhold og en annen form knyttet til konkrete forslag. I forslaget nedenfor er det derfor vist prinsipper for å vurdere innholdet i et plandokument og prinsipper for å kontrollere tilgjengelighet og universell utforming i foreslåtte løsninger.

Hvis en deler inn vurderingen på denne måten, kan en vurdere de fleste typer planer, både overordnede og detaljerte.

Når skal en vurdere planforslagene?

Vurdering bør foretas på et tidlig planstadium. Det oppfordres til oppstartsmøte eller forhåndskonferanse i det innledende arbeidet. Der kan ansvarlig myndighet klargjøre de kravene som blir stilt, og bidra til at innholdet blir som ønsket.

Mange planprosesser er basert på en bestilling fra overordnet myndighet. Da kan kravet til innhold tydeliggjøres i bestillingen. Konkret betyr dette:

  • å vise tydelig at universell utforming er et av målene for arbeidet
  • at forholdene med hensyn til universell utforming skal kartlegges
  • at løsninger som kan gi økt tilgjengelighet / universell utforming, skal inngå i forslaget som fremmes