Modul 4 Transportsystemet

Effektiv transport er en forutsetning for å kunne være aktiv i arbeid og fritid. Vi må derfor sørge for at alle brukergrupper har best mulig tilgang til transport. Universell utforming øker også forståelsen av hvordan transportsystemet fungerer. Det reduserer risikoen for at noen foretar feil valg. Universell utforming gir dermed gevinster for alle brukere.

Et transportsystem kan deles inn i infrastruktur, som for eksempel veier, fortau og skinnegang, de transportmidlene som bruker infrastrukturen, informasjon om hvordan systemet brukes, og ulike former for servicetilbud.

Til sammen danner alle delene en kjede av steder og hendelser. Hele denne reisekjeden må være tilgjengelig for brukerne. Vi må ta hensyn til hele reisekjeden når vi skal vurdere de enkelte tiltakene. Delene må ses i en sammenheng og kan ikke vurderes isolert fra hverandre.

Mange ulike behov skal ivaretas ved vurdering av en plan. En plan bør identifisere problemstillinger, sette klare mål og foreslå konkrete løsninger for universell utforming. Krav og normer er fastsatt i forskrifter, standarder eller anbefalinger, men det er kun minstekrav. Løsningene blir bedre når en gjør mer enn minstekravene. Målet er at alle skal kunne bruke transportsystemene på en likestilt måte.