Faseinndeling av arbeidet

Arbeidet kan deles i følgende faser:

  1. Avklaringer – organisering og avgrensing geografisk og tematisk samt mål for arbeidet
  2. Registrering av status og mangler
  3. Analyse av mangler, behov og mulige løsninger
  4. Drøfting og anbefalinger av strategier og tiltak

I praksis vil en arbeide med disse punktene i denne rekkefølgen, men ofte er det behov for å gå litt frem og tilbake mellom punktene. En kan for eksempel se på punkt 4 tidlig i arbeidet for å være sikker på at en får registrert tilstrekkelig og riktig. Det er videre ofte hensiktsmessig å indikere mulige løsninger og tiltak samtidig med at status registreres.

Disse punktene er nært knyttet til inndelingen av innholdet i planen. Nærmere beskrivelse av arbeidet i de enkelte fasene er derfor gitt i neste menypunkt.