Introduksjon

Hvordan ivareta hensynet til ulike brukergrupper i transportsystemet?

Transportsystemet består av mange ledd

Transporttilbudet som transportsystemet består av, omfatter infrastruktur, transportmidler, informasjon og service.

En gruppe mennesker på vei inn i en buss.

Foto: Oran Viriyinci (CC-BY-SA)

God infrastruktur er bare ett av elementene som trengs for at en reise skal kunne gjennomføres. I tillegg til plan- og bygningsloven er det derfor lover og forskrifter på en rekke andre områder som også har betydning for tilbudet. For brukeren er det utformingen av det svakeste leddet som avgjør hvor brukbart tilbudet er samlet sett.

Mange ulike aktører

Det samlede tilbudet er satt sammen av mange elementer. Det er mange aktører som påvirker og som har ansvar for de ulike delene. Selv om en bare skal arbeide med en del av transportsystemet, er det derfor en stor fordel å kjenne hovedtrekkene i de andre delene.

En typisk reisekjede med ansvarlige kan bestå av:

  • veien til holdeplassen (kommunen)
  • holdeplassen (Statens vegvesen)
  • informasjon på holdeplassen (fylkeskommunen)
  • busstilbudet (et busselskap som utfører trafikk for fylkeskommunen)

I denne modulen er det gitt en oversikt over hele fagfeltet. Mer omfattende beskrivelser av enkelte problemstillinger er avgrenset til tema som er knyttet til arbeid etter plan- og bygningsloven.