Oversikt

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Loven har et generelt forbud mot diskriminering. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven blir utvidet til å omfatte tjenester. Dette er av stor betydning for kollektivtransporten fordi en slik lovutvidelse vil gi krav til hvordan drift og passasjerservice utføres.

Denne loven omfatter også en aktivitetsplikt for offentlige myndigheter. For mange kan dette bestå i å kartlegge situasjonen innenfor eget ansvarsområde og å utarbeide tiltaksplaner.

Lenke til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i modul 2.

Plan- og bygningsloven

Det er et generelt krav til universell utforming i plan- og bygningsloven, og byggteknisk forskrift (2010) viser tydelige byggekrav.

Lenke til plan- og bygningsloven i modul 2.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.

Areal og transportplanlegging

Veinormalen angir krav til utforming

Vegvesenets håndbøker utgis på to nivåer:

  • Nivå 1 – gul farge på omslaget – omfatter forskrifter, normaler og retningslinjer godkjent av overordnet myndighet eller av Vegdirektoratet etter fullmakt.
  • Nivå 2 – blå farge på omslaget – omfatter veiledninger, lærebøker og veidata godkjent av den avdeling i Vegdirektoratet som har fått fullmakt til dette.

Statens vegvesens håndbok 017 Vegnormalen er i nivå 1 og inneholder krav til utforming av veianlegg. De fleste andre håndbøkene er veiledende, men prinsipper fra disse blir innarbeidet i Vegnormalen ved revisjoner.

Den nye håndboken om universell utforming håndbok V129 fra Statens vegvesen har en veiledende status. Den har løsninger for universell utforming som både er mer detaljerte og på noen områder strengere enn de som er vist i Vegnormalen. Disse løsningene blir derfor vurdert ved revisjon av Vegnormalen.

For dem som skal planlegge veianlegg, anbefales det å bruke håndbøkene, også de som har veiledende status. Planlegging etter vedtatte minimumsløsninger kan i verste fall gi et fremtidig utbedringsbehov når målet er at alle anlegg i fremtiden skal ha universell utforming.

Her er lenke til alle håndbøkene på fagsidene, «Håndbøker» på vegvesen.no.

Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.

Diskriminerings- og tilgjenglighetsloven forutsetter at det utarbeides egne forskrifter om universell utforming av transportmidler.

Lenke til forskiften

Nasjonal transportplan 2014–2023 (NTP)

Universell utforming er ett av fire hovedmål i St.meld. nr. 26 (2012–2013) «Nasjonal transportplan 2014–2023». Her heter det at tiltak som gjør transportsystemet universelt utformet i planperioden, vil øke kvaliteten for alle grupper av reisende. Etappemål i denne planen er å bidra til at hele reisekjeder blir universelt utformet. Dette gir klare føringer for valg av løsninger og tilsier at det i beslutningsunderlag og omtale av løsninger og tiltak blir redegjort for hvordan dette målet blir ivaretatt.

Nasjonal transportplan