Et universelt utformet transportsystem

En kan ferdes i transportsystemet som fotgjenger, bilist eller kollektivtrafikant.

Vei med parallelt trikkespor og kryssende gangfelt.

Foto: Jon Hoem / HiB

Som fotgjenger:

  • Alle kan bruke forbindelsene for gående (gangveier, gangfelt, fortau, trapper, ramper, hvilemuligheter osv.).
  • Alle kan oppfatte informasjonen som gis langs gangårene.
  • Ingen grupper av fotgjengere utsettes for fare eller utrygghet, og i den grad dette ikke kan unngås, skal de ulike risikomomenter kunne oppfattes.

Som bilist:

  • Det finnes parkeringsplasser for forflytningshemmede som er gunstig lokalisert.
  • Alle anlegg langs veien kan benyttes av alle.
  • Automater knyttet til parkering, bommer osv. kan betjenes av alle.

Som kollektivtrafikant:

Universell utforming av infrastruktur

  • Alle kan komme til holdeplassen.
  • Holdeplassen er utformet slik at alle kan foreta påstigning.

Universell utforming av kjøretøy
Universell utforming av informasjon
Det ytes nødvendig service til dem som trenger det for å gjennomføre reisen.

Hele reisen må være tilgjengelig

De fleste reiser er satt sammen av flere ledd. En må passere mange ulike ledd i infrastrukturen, og ofte har en flere roller på samme reise. Typiske eksempler er at en er fotgjenger til en kommer til holdeplassen, deretter kollektivtrafikant og fotgjenger igjen på den siste strekningen. Som bilist er en fotgjenger fra parkeringsplassen mot reisemålet.

Samferdselsdepartementet og Standard Norge har utviklet et nettsted som samler informasjon om reisekjeden. Reisekjeden.no tar for seg behov, krav og standarder for universell utforming i reisekjeden.Hovedemner som behandles i veiledningen tilsvarer de viktigste leddene i en reisekjede, herunder informasjon før og under reisen; utforming, drift og vedlikehold av veier til og fra holdeplasser og stasjoner; infrastruktur i form av bygninger og knutepunkter; passasjerrettigheter og assistanse og endelig om transportmidler.

Elektrisk rullestol i bilvei.

Gangfeltet er i utgangspunktet tilgjengelig for rullestolbrukeren, men på grunn av de parkerte bilene tvinges brukeren likevel ut i bilveien. Foto: Jon Hoem / HiB

Elektrisk rullestol på fortau

Fra veibanen blir det umulig å komme seg tilbake på fortauet før en kommer til neste gangfelt. Foto: Jon Hoem / HiB