Gangfelt

Utforming av gangfeltet i kjørebanen

 • Gangfeltet bør utformes slik at det er mest mulig synlig for bilister.
 • Utformingen bør bidra til redusert fartsnivå. I noen tilfeller er det en forutsetning for å kunne etablere gangfelt. Se Håndbok 270 Gangfeltkriterier.
 • Gangfeltet bør ligge vinkelrett over kjørebanen og ligge ved rett kantstein.
 • Dekket bør være jevnt og sklisikkert.
 • Dersom gangfeltet har et annet belegg enn kjørearealet, bør gangfeltet være det som er lettest å gå og trille på.
 • Bredden på gangfeltet bør være minst 300 cm.

Utforming av nedramping

Nedramping kan unngås ved å anlegge opphøyd gangfelt eller opphøyd kryssområde.

 • Nedramping bør ha helning 1:12 eller slakere. Nivåsprang på 2 cm kan komme i tillegg.
 • Det bør være plass til landingsareal på minimum 120 cm på fortauet bak rampen.
 • Landingsareal og nedramping bør ha tverrfall på maksimalt 2 %.
 • Nivåsprang bør være nøyaktig 2 cm i overgang mot kjøreareal (toleransegrense +/- 3 mm).
 • Dekket bør være jevnt og sklisikkert. Varselfelt regnes som akseptabelt.
 • Hvis det ikke er mulig å få plass til tilstrekkelig landingsareal, kan nedramping deles i to, og en del tas i fortauets lengderetning før gangfeltet.
 • En kan også kombinere opphøyd gangfelt og rampe i lengderetningen på fortauet.

Illustrasjoner er hentet fra Håndbok 278 fra Statens vegvesen.

Hovedløsninger

Utforming av nedramping.

Utforming av nedramping.

Utforming ved opphøyd gangfelt.

Utforming ved opphøyd gangfelt.

Løsninger ved smalt fortau

Utforming av nedramping ved smalt fortau.

Utforming av nedramping ved smalt fortau.

Utforming av kombinert nedsenket fortau og opphøyd gangfelt.

Utforming av kombinert nedsenket fortau og opphøyd gangfelt.