Knutepunkt

Knutepunkt er en samling holdeplasser med forbindelseslinjer.

Knutepunkt er i prinsippet som andre bygg hvor en må rette seg etter kravene i byggteknisk forskrift. Det finnes også knutepunkt uten bygg – gateknutepunkt – hvor det foregår bytte mellom transportmidler uten at det finnes innendørsområder for venting, informasjon osv.

Knutepunkt stiller store krav til orienterbarhet og effektivitet for å kunne tåle store passasjerstrømmer som har liten tid, og som ofte er ukjente på stedet.

Anbefalinger som omfatter hele knutepunktet

  • Alle må kunne benytte hovedforbindelsene mellom holdeplasser og servicetilbud. Selve holdeplassen bør ha universell utforming.
  • Alle bør kunne benytte servicefunksjoner.
  • Alle bør kunne motta og forstå informasjonen som gis.

Anbefalinger for forbindelseslinjene

  • Forbindelsene utendørs bør tilfredstille anbefalingene til fortau og gangfelt.
  • Forbindelseslinjer innendørs bør som et minimum tilfredsstille krav til kommunikasjonsveier i byggteknisk forskrift. Ved bruk av heis bør denne være lett å finne og plasseres sentralt i kommunikasjonsveien.
  • Det bør ikke være løse hindre i forbindelseslinjene. Regelverk kan knyttes til avstand til kunstige ledelinjer, hvis slike finnes.
  • Forbindelseslinjene bør være godt belyst, helst med belysning som understreker retningen på linjene.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB