Normer og dimensjoner

Det er konkrete krav på to områder:

1. Fysisk utforming – dimensjoner
2. Kontraster – visuelle og taktile kontraster

Det førstnevnte området (fysisk utforming) dekker kravene til at alle skal kunne bevege seg, få plass til hjelpemidler og nå nødvendig utstyr. Det sistnevnte området (kontraster) skal bidra til at også svaksynte kan oppfatte omgivelsene. I trafikksystemet står naturlige og kunstige (konstruerte) ledelinjer sentralt. Det er ingen tilsvarende normer for miljøkvaliteter av hensyn til miljøhemmede.

Gangareal avgrenset med brostein. Belysning langs den ene siden.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

I denne beskrivelsen av «Krav til fysisk utforming» tas det utgangspunkt i Håndbok V129: Veileder i universell utforming fra Statens vegvesen.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har evaluert standarder og praksis for tilrettelegging for synshemmede i transportsystemet og har der blant annet konkludert med at standarder og veiledere bør gi større og mer sentral plass til å beskrive hvordan blinde og svaksynte orienterer seg. Vegvesenet hat utarbeidet et vedlegg til Håndbok 278 som tar for seg noe av dette tema.