Oppgaver

Vurdering av planforslag

Reguleringsplaner er sentrale verktøy for å oppnå universell utforming. Ta utgangspunkt i en reguleringsplan for et nytt utbyggingsområde. Hva sier bestemmelsene om: 

  • gangareal
  • stigningsforhold
  • ledelinje/ledesystem
  • informasjon
  • parkeringsplasser

Sjekklisten Vurdering av arealplaner finner du i modul 3.

Egne befaringer og observasjoner

1. Konkretiser prinsippet om universell utforming ved å kartlegge en gitt strekning. Hvilke fysiske barrierer finnes?

Utforsk strekningen ved å ta en tur i rullestol eller med «briller» som gjør deg svaksynt.

2. Foreslå tiltak for å oppgradere strekningen til universell utforming. Lag en liste over innsatsområder i prioritert rekkefølge. Begrunn denne.

3. Ta bilder som viser dagens situasjon, og lag enkle illustrasjoner eller prinsippskisser som viser alternative løsninger.

Se eksempler i «Bilder».

Drøfting

1. Hvilke aktører har ansvar for de enkelte elementene knyttet til universell utforming i transportsystemet? Hvordan kan kunnskap og kommunikasjon på tvers av forvaltningsnivåer og etater bedres?

2. Drøft utsagnet «en kjede er kun så sterk som det svakeste leddet».

Trekk inn følgende elementer/ledd for å konkretisere dette:

  • informasjon
  • veien til og fra holdeplass
  • holdepass og terminal
  • billettering
  • transportmiddel

3. Fotgjengere skal uavhengig av funksjonsgrad oppleve god tilgjengelighet på det fylkeskommunale og kommunale veinettet i både sommer- og vinterhalvåret. Drøft tiltak og utfordringer knyttet til dette.