Tilrettelegging for orienteringshemmede

Pasasjerer venter på metro
Foto: realsmiley

Trafikkmiljøet bør imøtekomme den orienteringshemmedes behov med hensyn til:

  • å kunne følge veien
  • å kunne vite hvor en er langs ruten
  • å kunne unngå farer

Det første punktet betyr at den ruten en skal følge, bør kunne «leses» så enkelt som mulig. Det andre punktet peker på betydningen av å kunne identifisere møtesteder, holdeplasser osv. Det siste punktet omfatter ulike farer. Farer oppstår dersom en ikke klarer å tolke faresignalene i trafikken, ikke ser hindringer eller ikke hører annen trafikk.

For at orienteringshemmede skal kunne bevege seg i trafikkmiljøet som selvstendige fotgjengere, bør utformingen være best mulig når det gjelder:

  • forutsigbarhet: enkelhet og tydelighet
  • definerte gangarealer fri for hindringer
  • overflater
  • informasjon
  • belysning
  • ledelinjer

Disse punktene er omtalt som egne menypunkt i menyen til venstre.