Modul 5 Friluftsområder

Alle skal gis muligheter til naturopplevelser, uansett alder og ferdighetsnivå. Det er økt fokus på sammenhengene mellom planlegging, de fysiske omgivelsene og folks helse. Både universell utforming og folkehelse handler om å gjøre flere i stand til å klare seg selv og være fysisk aktive. Et viktig tiltak er å legge til rette for at flest mulig kan benytte friluftsområder i sitt nærmiljø.

Gjennom arealplanleggingen skal kommunen sikre at flest mulig har kort vei og enkel tilgang til friluftsområder, og at en størst mulig andel av disse områdene har universell utforming. Dette gjøres ved å sikre at friluftsområdene opprettholdes og utvikles og ikke blir redusert på grunn av annen aktivitet. Boliger, skoler og andre steder der folk oppholder seg, bør sikres god tilgang til friluftsområder.

Som et grunnlag for arbeidet med universell utforming lages det oversikt over utbredelse og bruk av de enkelte friluftsområdene. Universell utforming forutsetter både bevissthet i overordnet planlegging og oppmerksomhet om detaljer i den fysiske utforming av konkrete løsninger.

Et universelt utformet friluftsområde skal inkludere alle, men uten at anlegget fremstår som spesielt tilrettelagt for en bestemt gruppe. I arbeidet med å ivareta og sikre attraktive arealer for friluftsliv for alle er det viktig at planleggingen skjer i samarbeid med friluftsorganisasjonene og kommunale råd for funksjonshemmede.