Parkering

  • Parkeringsplasser for forflytningshemmede må merkes og skiltes. Ifølge Vegdirektoratet skal reserverte parkeringsplasser være minimum 6 x 4,5 m.
  • Underlaget skal være fast, ikke nødvendigvis asfalt, men fast og drenert uten sølepytter og hull.
Parkeringsplass med ekstra bredde.

Foto: Henning Klafstad / HiB

  • Parkeringsplasser bør være tilnærmet ”flate” for at heis og turutstyr skal kunne håndteres enklest mulig. Det skal ikke være kanter (mot fortau, overgang til turvei, bru e.l.) over 2 cm.
Flat inngang til park fra parkering

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

  • I universelt utformede turområder bør det legges til rette for sykkelparkering.
Sykkelparkering ved siden av gangsti.

Foto: Jon Hoem / HiB