Tiltak for å øke tilgjengelighet

Hellerisningsfelt med en gruppe mennesker i bakgrunnen.

Helleristningene i Alta. Gangveien som leder fra museet til de ulike helleristningsfeltene, erca. 3 km. Stigningsforholdet varierer fra 1:10 til 1:30. Der terrenget skråner, har gangveien et enkelt rekkverk med tau.

I friluftsområder der det ikke er mulig å tilfredsstille kravene til universelt utformede turstier, kan det være mulig å gi området en høyere grad av tilgjengelighet. Kvaliteter som kan gjøre området tilgjengelig for personer med nedsatt gangfunksjon og for synshemmede, kan være:

  • rydding av turstier
  • gode trinn- og trappeforhold (markering av trinnenes ytterkant)
  • rekkverk i hele trappens lengde
  • rekkverk/håndlister langs gangveier som støtte og orienteringselement
  • sikring av farlige steder (bratte skrenter, bryggekanter o.l.)
  • god belysning
  • hvilemuligheter

Motorisert transport

Motorisert transport kan være nødvendig – særlig for bevegelseshemmede – for å komme seg ut i naturen. Utfordringen er å finne en praksis som dekker bevegelseshemmedes behov for transport, uten at dette er til skade for naturen eller går på bekostning av muligheten til naturopplevelse og opplevelsen av stillhet og ro.