Kommunal planlegging

Universell utforming av friluftsområder og arbeidet for økt folkehelse

Sammenheng mellom målene

Universell utforming som overordnet mål i kommuneplanen tilsier at kommunen skal arbeide for at omgivelsene får universell utforming. Målet vil være knyttet til likestilling for kommunens innbyggere. Ett av områdene dette vil ha konsekvenser for, er kommunens friluftsområder.

Forbedret folkehelse vil være et annet mål kommunen arbeider for. I Lovkommentar til plandelen av ny plan- og bygningslov  inngår «vilkår for folkehelse» som en del av bærekraftbegrepet. Ett av tiltakene for å bedre folkehelsen er å legge til rette for at flest mulig kan benytte friluftsområdene til rekreasjon og aktivitet.

Erfaringer viser at godt tilrettelagte områder gir økt attraktivitet og innehar kvaliteter som mange i befolkningen setter stor pris på (Kilde: Direktoratet for naturforvaltning).

God tilrettelegging av friluftsområder bidrar både til det overordnede målet om bedre folkehelse og til målet om universell utforming og økt likestilling i bruk av kommunens tilbud.

Betydningen av tilgjengelige og universelt utformede friluftsområder

Et lavterskeltilbud

Mindre mobile grupper som barn, småbarnsfamilier, personer med funksjonsnedsettelse og eldre har behov for trygge og brukervennlige tilbud.

Ifølge den nasjonale handlingsplanen for fysisk aktivitet 2005–2009 er natur og naturopplevelser viktige faktorer i folks egen vurdering av hva som gir helse og livskvalitet. Et universelt utformet friluftsområde er et lavterskeltilbud som kan fange opp grupper som i dag er for lite fysisk aktive.

Et nærmiljø som fremmer fysisk aktivitet

Mennesker med liten mobilitet rammes hardere enn andre dersom arealbruksmønsteret er transportkrevende. I den nasjonale handlingsplanen for fysisk aktivitet presiseres det at: «Kort avstand og god tilgjengelighet til natur og rekreasjonsområder har stor betydning for graden av fysisk aktivitet og friluftsliv» (Departementene).

Norge har sluttet seg til den europeiske Landskapskonvensjonen om å verne og forvalte landskap. Konvensjonen vektlegger «hverdagslandskapet» i nærmiljøet og den betydningen det har for fysisk aktivitet, helse og trivsel.

Mindre slitasje på natur og kulturlandskap

Det er et mål at all tilrettelegging i friluftsområder skal være naturvennlig. I by- og tettstednære områder kan universelt utformede friluftsområder bidra til å kanalisere ferdsel, hindre unødig slitasje og forstyrrelse og gjennom dette bidra til å ta vare på naturopplevelsen i et område.

Flytebrygge med gående og rullestolbrukere

Baneheia i Kristiansand er et mye brukt sentrumsnært rekreasjonsområde. Foto: Per Svein Staalesen

Tilskuddsordning
Tilskuddsordningen for å bedre tilgjengeligheten til og i grøntsoner i byer og tettsteder er ny (2007).
Innføringen av ordningen må ses i sammenheng med målet om å gjøre nærområdene der folk bor, tilgjengelige. Ordningen finansieres av Miljøverndepartementet over statsbudsjettet og forvaltes av Direktoratet for naturforvaltning.