Friluftsområder i kommunens plansystem

Hensynet til universell utforming av friluftsområder må ivaretas i de forskjellige leddene i det kommunale plansystemet. Planetatene må fange opp innspill om universell utforming og tilgjengelighet fra berørte aktører, etater og organisasjoner og innarbeide disse i plansystemet. Koblingen til folkehelsearbeidet må være synlig der hvor det er relevant.

Det kommunale plansystemet.

I hver av disse delene av den kommunale planleggingen skal en ivareta målet om universell utforming. Dette gjøres slik at mål og tiltak innenfor de ulike deler henger sammen, og at universell utforming er innarbeidet på en hensiktsmessig måte.