Introduksjon

Hvilke arealdisponeringer og fysiske tilretteleggingstiltak må gjøres for å oppfylle nasjonale mål om universelt utformede friluftsområder? Hvordan kan folkehelsearbeidet knyttes direkte til samfunns- og arealplanleggingen i kommunene ved å gjøre friluftsliv og naturopplevelser tilgjengelig for alle?

Nasjonale mål

Det er et nasjonalpolitisk styringsmål at alle skal gis muligheter til naturopplevelse, uansett alder og ferdighetsnivå. I St.meld. nr. 20 (2006–2007) ”Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller” viser Helse- og omsorgsdepartementet til at det er klare sosiale forskjeller i fordeling av miljøforhold som luftforurensing og tilgang til grøntområder.

Prosjektet Helse i plan videreføres og inngår som et eget tiltak i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet. Metodene som utvikles, dreier seg om hvordan ulike folkehelseformål, som friluftsliv og fysisk aktivitet, kan realiseres gjennom forankring i kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og temaplaner. Organisering og samarbeid, politisk forankring, kompetansebygging og informasjonsspredning inngår også som virkemidler i denne sammenhengen.

Blokker i bakgrunnen, trær og badeplass i forgrunnen.

Foto: Jon Hoem / HiB

Sti og grønn plen langs vann.

Foto: Carolyn Ahmer / HiB

Lokale prioriteringer

Kommunene skal rapportere om universell utforming innenfor to av Miljøverndepartementets områder:
planlegging og friluftsområder. Resultater fra kartlegging skal kunne benyttes som kildemateriale ved KOmmune–STat-RApportering (KOSTRA) der kommunene skal oppgi hvor mange rekreasjons- og friluftsområder med kommunalt ansvar som er tilrettelagt etter prinsippet om universell utforming.

I plan- og bygningsloven står sammenhengen mellom fysisk planlegging og folks helse sentralt.

Modulen handler om grøntarealer i by- og tettstedsnære områder samt areal i landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder) i kommuneplanen. Menyen ”Kommunal planlegging” angir betydningen av universell utforming av friluftsområder. Den viser koblingen til folkehelsearbeidet ved å vise til de enkelte delene av det kommunale plansystemet og hvordan universell utforming av friluftsområder kan innarbeides i de ulike delene. Denne delen dekker også kobling til bruken av menyene ”Fysisk utforming” og ”Hvordan lage en handlingsplan?”.