Bilder

Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Utforming av de enkelte ledd
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Sittegruppe/hvilebenk
Illustrasjon fra Veileder for kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av Friluftsområder (Statens kartverk, 2009) Ill.: Veileder for kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av Friluftsområder (Statens kartverk 2009) Toalett
Foto: Foto: Friluftsrådet Vest, Aksdal Gapahuk og bålplass
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Sittegruppe/hvilebenk
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Sittegruppe/hvilebenk
Foto: Kristiansand kommune Foto: Kristiansand kommune Badeplass
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Turvei
Foto: Terje Askildsen / Kristiansand kommune Foto: Terje Askildsen / Kristiansand kommune Toalett
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Parkering
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Turvei
Foto: Jon Hoem / HiB Foto: Jon Hoem / HiB Turvei
Foto: Henning Klafstad / HiB Foto: Henning Klafstad / HiB Turvei
Foto: Henning Klafstad / HiB Foto: Henning Klafstad / HiB Turvei
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Turvei
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Introduksjon
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Sittegruppe/hvilebenk
Foto: Henning Klafstad / HiB Foto: Henning Klafstad / HiB Badeplass
Foto: Henning Klafstad / HiB Foto: Henning Klafstad / HiB Parkering
Foto: Henning Klafstad / HiB Foto: Henning Klafstad / HiB Toalett
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Reguleringsplan
Fiskeplass/brygge. Foto: Marnadal kommune Foto: Marnadal kommune Brygge/flytebrygge
  Veileder med sjekkliste
Ved planlegging av et friluftsområde må en tenke sammenheng i tilretteleggingstitakene fra en kommer til området og gjennom de ulike aktivitetene. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Fysisk utforming
Ramper øker tilgjengeligheten. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Brygge/flytebrygge
Bryggen må ha en stoppkant som er minimum 15 cm høy. Bredden mellom bordene må ikke overstige 1 cm. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Brygge/flytebrygge
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Informasjon
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Informasjon
Foto: Carolyn Ahmer / HiB Foto: Carolyn Ahmer / HiB Reguleringsplan
sdasdd Foto: Jon Hoem / HiB Sektorovergripende verktøy
Kommuneplanen for Gran kommune ivaretar folkehelse i kommunale planer og er basert på overordnede føringer. Figur etter foredrag av Asle Moltumyr–Shdir. Ill.: Foredrag av Asle Moltumyr–Shdir Gjennomføring – økonomiplan
Flytebrygge over 3. stampe i Baneheia i Kristiansand Foto: Per Svein Staalesen Kommunal planlegging
Bryggen må ha tilstrekkelig stort område til at rullestol kan snu. I følge Delta-senteret trenger de største rullestolene som brukes utendørs 2,3 meter for å snu. Averøy kommune. Kilde: Smedsvig Landskapsarkitekter AS v/Arne Smedsvig. Foto: Arne Smedsvig / Smedsvig Landskapsarkitekter AS Et universelt utformet friluftsområde
Stat og kommune, offentlig og frivillig sektor er partnere som skal dra i samme retning.   Partnerskap for folkehelse
Parkeringsplasser bør være tilnærmet ”flate” for at heis og turutstyr skal kunne håndteres enklest mulig. Det skal ikke være kanter (mot fortau, overgang til turvei, bru e.l.) over 2 cm. Foto: Carolyn Ahmer / HiB Parkering
Erfaringer viser at godt tilrettelagte områder gir økt attraktivitet og innehar kvaliteter som mange i befolkningen setter stor pris på. (Kilde: Direktoratet for naturforvaltning). Foto: Henning Klafstad / HiB Sentrale begrep
Allemannsretten er et aspekt ved universell utforming Foto: Henning Klafstad / HiB Sentrale lovverk
Denne gapahuken er ikke universelt utformet. Dersom den nedre tverrstokken hadde vært fjernet, og man hadde fjernet den ene benken, slik at det ble åpning mot bålplassen, ville en rullestolbruker kunne benyttet en slik gapahuk. Foto: Jon Hoem / HiB Gapahuk og bålplass
I samarbeid med Rogaland Friluftsråd  skal Stavanger kommune  utarbeide en skjøtselsplan for å avklarevidere drift, skjøtsel og tilrettelegging. Foto: Asle Ånensen Skjøtsel og drift
Helleristninegne i Alta. Gangvegen som leder fra museet til en de ulike Helleristningsfeltene og er ca. 3 km. Stigningsforholdet varierer fra 1:10 til 1: 30. Der hvor terrenget skråner har gangvegen et enkelt rekkverk med tau.   Tiltak for å øke tilgjengelighet
Handlingsplanen bygger på Strategisk grønnstrukturplan for Groruddalen fra 2004. Det er en forenklet handlingsplan som kort beskriver hva som må til av planavklaring, erverv og fysiske tiltak. Ill.: Friluftsetaten / Oslo kommune Kommunedelplaner
Figur: Forslag til overordnet grønn strategi for Trondheim. Ill.: Trondheim kommune Kommunal planstrategi
For at en badeplass: skal oppfylle kravene til universell utforming må parkering, turvei (til badeplass), toalett, atkomst vannkant og baderampe være universelt utformet. Eksempel - Djupadalen i Haugesund kommune Foto: Haugesund kommune Et universelt utformet friluftsområde
Kart fra DN veileder (2004) Grønnstrukturen en del av det ”myke” transportsystemet og er viktige forbindelseslinjer som knytter sammen boligområder og de mest brukte og egnede friluftsområdene. Ill.: DN veileder (2004) Grønnstruktur
Bilde fra Tveitemarken i Bergen, et område som brukes mye til rekreasjon, samtidig som mye av kulturlandskapet blir vedlikeholdt. Foto: Jon Hoem / HiB Friluftsliv
Mange har behov for å hvile på turen. Muligheter for å hvile for hver 50 – 100 meter gir økt brukbarhet, og dette bør tilstrebes på strekninger med stor gangtrafikk. Foto: Jon Hoem / HiB Kommuneplanens arealdel