Oppgaver til modul 5

Vurdering av planer

1. Inngår universelt utformede friluftsområder som et mål i kommuneplanens samfunnsdel og i kommunens målformuleringer?

2. Er universelt utformede friluftsområder innarbeidet i kommuneplanens arealdel?

3. Er områdene lokalisert slik at de kan nås til fots eller med offentlige transportmidler?

Egne befaringer og observasjoner

1. Konkretiser prinsippet om universell utforming ved å kartlegge et mye brukt friluftsområde. Hvilke fysiske barrierer finnes?

2. Foreslå tiltak for å oppgradere området til universell utforming. Lag en liste over innsatsområder i prioritert rekkefølge. Begrunn denne.

Trekk inn sjekklistene fra Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder.

3. Ta bilder som viser dagens situasjon, og lag enkle illustrasjoner eller prinsippskisser som viser alternative løsninger.

Se eksempler i «Bilder».

Drøfting

1. Prinsippet om universell utforming er sentralt i arbeidet med å sikre omgivelser som fremmer fysisk aktivitet. Drøft koblingene mellom planlegging, fysisk aktivitet og helse.

2. Hvilke rutiner har din kommune for å sikre at tilgjengelige og universelt utformede grøntområder/friluftsområder blir diskutert og vurdert ved rullering av kommuneplanen og ved utarbeidelse av reguleringsplaner?

3. Hvordan kan plan- og bygningsloven og andre verktøy brukes for å legge til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv for alle?

4. Diskuter betydningen av å involvere både friluftsorganisasjoner og funksjonshemmedes organisasjoner i tilrettelegging av friluftsområder.