Byggteknisk forskrift – funksjonskrav og ytelseskrav

Denne forskriften skal sikre at alle tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensynet til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, helse, energi og miljø (Byggteknisk forskrift § 1-1).

Byggteknisk forskrift baserer seg på funksjonskrav, men krav og ytelser angis på en mer entydig måte enn i tidligere forskrift. I tillegg er det flere tallfestede ytelseskrav. Funksjonskrav og ytelseskrav som beskrives med ”skal”-krav, kan kun fravikes ved dispensasjon. Preaksepterte ytelser beskrives med ”må”-krav og angir ytelser og eventuelle forutsetninger for krav. Preaksepterte ytelser kan fravikes, men forutsetter verifisering ved analyse av at valgt ytelse tilfredsstiller forskriften.

Universell utforming er et gjennomgående krav i byggteknisk forskrift.

Krav om universell utforming settes blant annet for:

  • Uteareal og plassering av byggverk kapittel 8
  • Planløsning og bygningsdeler i byggverk kapittel 12
  • Det gis krav for godt innemiljø, og det er skjerpede krav for å sikre tilfredsstillende lydforhold kapittel 13: Miljø og helse
  • Det settes også krav til tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne ved rømning og redning kapittel 11: Sikkerhet ved brann
  • Krav om universell utforming gjelder også krav til produkter til byggverk kapittel 3: Dokumentasjon av produkter til byggverk