Nye verktøy

Plan- og bygningsloven setter krav til universell utforming, miljøriktig bygging og krav om uavhengig kontroll av byggesaker og bygg. Dette er utvidede og nye krav som blir utdypet i ny byggesaksforskrift og ny byggteknisk forskrift. Begge er hjemlet i plan- og bygningsloven.

Lenke til loven

Byggesaksforskriften (SAK 10) angir hvordan utbygger skal legge opp prosessen, og hvordan kommunen skal kontrollere byggingen. Et sentralt punkt er forhåndskonferanse som skal få prosessen inn på rett spor allerede fra starten. Kommunene kan også stille krav om uavhengig kontroll av f.eks. universell utforming. Dette kan også være et tema for det kommunale tilsynet.

Lenke til forskrift

Byggteknisk forskrift (TEK 10) skal sikre at bygg og uteområder utformes i tråd med de overordnede målene i plan- og bygningsloven. I forskrift er det gitt generelle funksjonskrav og en rekke ytelser som må oppfylles for at bygget skal bli godt å bruke for alle.

Lenke til forskrift