Faser i byggeprosessen

Det vil være byggemyndighetenes ansvar å få satt dette temaet på dagsordenen. Dette må gjøres allerede i forhåndskonferansen. Når rammene og krav til universell utforming er satt tidlig i prosesessen, vil det videre være viktig at temaet blir fulgt opp og kvalitetssikret gjennom hele prosessen, frem mot ferdigstilt prosjekt. Det vil si gjennom rammesetting, skisseprosjekt, valg av ulike løsninger, detaljprosjektering, beskrivelser og bestillinger i hele byggeperioden.

Modellen viser fasene og hvilke produkter som foreligger i prosessen.

modell-modul6

Initiering – Organisasjon starter  med å vurdere behovet og foretar noen innledende undersøkelser. Ofte vurderes gjennomføringsstrategiene i denne fasen med en vurdering av prosjekteiers egen byggfaglige kompetanse, erfaringer med ulike gjennomføringsmodeller og markedsbetingelser for de forskjellige entrepriseformene.

Programmeringsfasen – Her diskuterer og avklarer en hva som er behovet, hvilke virksomhet og funksjoner som skal inn i bygget, hvilke brukerkrav gjelder, hva kan bli kostnadsrammen og tekniske behov (for prosjektet). Arbeidet i fasen dokumenteres i et byggeprogram som er en kravspesifikasjonen for innhold (funksjons- og romprogram) og standard/kvalitet i bygget.

Skisseprosjektering – Her utreder og vurderer byggherren alternative muligheter og måter å løse virksomhetens behov på, evt. gjennom en prosjektkonkurranse. Det utarbeides et kostnadsestimat samt vurdering av tid og standard/kvalitet. Anbefaling av alternativ. Herfra går prosjektet over i en forprosjektfase.

I skisseprosjektet må det sjekkes om de rammene som er satt, oppfyller målene om universell utforming, det vil si likeverdighet og hovedløsninger for alle.

 • plassering på tomt
 • atkomster ute og inne
 • inngang/innganger
 • romprogram/planløsning
 • kommunikasjonsveier
 • atkomst for alle til alle hovedfunksjoner i bygget

Forprosjektfasen – utarbeider skisseprosjektet videre til et forprosjekt. Dette kan være grunnlaget som foreligger ved søknad om rammetillatelse. Dersom det velges en totalentreprisekonkurranse gjøres det ofte på grunnlag av forprosjektmaterialet. Dersom det velges en totalentreprise, innebærer det at den videre prosjektering og detaljering styres og bestemmes av entreprenøren. Forprosjektet er da den siste ”bestilling” fra byggherren. Forhold knyttet til universell utforming må da være nedfelt.

Prosjektering

I prosjekteringen må de prosjekterende sjekke om løsningene som velges for prosjektet, oppfyller krav til universell utforming, det vil si at hovedløsningene kan brukes av flest mulig.

 • atkomstveier og atkomster ute/inne
 • parkering
 • inngang/innganger
 • planløsninger, de ulike rommene
 • kommunikasjonsveier for alle
 • atkomst for alle til ulike deler av bygget (trinnfri atkomst alle steder)
 • sentral plassering av heiser, trapper
 • alle må kunne bruke ulike deler av bygget (de ulike ute-/innearealene, terrasser m.m.) på en likestilt måte
 • alle må kunne delta i aktiviteter/service
 • toaletter for alle i alle etasjer
 • ledesystemer for orienteringshemmede, fargevalg, belysning

Miljø og helse (kapittel 13):

 • materialvalg (astma/allergi + lydforhold)
 • forurensning utenfra og ventilasjon etc.
 • kommunikasjonsutstyr for hørselshemmede

Det er også viktig at universell utforming og krav til og detaljer i dette temaet følges opp i anbudsbeskrivelsene.

Detaljprosjektering

I detaljprosjekteringen er det viktig at de prosjekterende kontrollerer detaljtegninger, arbeidstegninger, skjema og oppriss av ulike deler og detaljer. Tema som må kontrolleres, er høyder, størrelser, materialer, farger, avstander osv.

I tillegg må de detaljkravene som settes til de ulike delene av bygg/uteområder, oppfylles. Dette gjelder blant annet for områdene:

 • atkomstveier
 • parkering
 • uteområder
 • innganger
 • kommunikasjonsveier
 • dører og vinduer
 • trapper og ramper
 • heiser
 • ulike rom og deler av bygg
 • service, skranker og utstyr
 • toaletter og bad
 • terrasser og balkonger
 • informasjon og skilting
 • farge- og materialvalg
 • veifinning, ledelinjer og ledeelementer