Kommunenes organisering av byggeprosessen – Universell utforming og medvirkning

Medvirkning kan være en metode for å fremme universell utforming av bygg og omgivelser. Når kan denne medvirkningen best skje?

Det er byggherren som setter kravene til et bygg, herunder universell utforming og ulike aspekter av brukbarhet. Byggherrefunksjonen er derfor sentral for å frambringe bygg med universell utforming.

Kommunenes byggherrefunksjon er ulik organisert. Noen kommuner har opprettet et kommunalt foretak som står for bestilling og forvaltning av den kommunale bygningsmassen. Andre kommuner har lagt denne funksjonen i en eiendoms- eller forvaltningsavdeling.

Det er også forskjellig hvilke prosesser kommunene legger opp i forhold til politisk behandling samt høring og innspill fra brukerne. Det foreligger ingen oversikt på disse organisasjonsforholdene i kommunene.

Kommunenes byggherrefunksjon er ulik organisert. Noen kommuner har opprettet et kommunalt foretak som står for bestilling og forvaltning av den kommunale bygningsmassen. Andre kommuner har lagt denne funksjonen i en eiendoms- eller forvaltningsavdeling.

Det er også forskjellig hvilke prosesser kommunene legger opp i forhold til politisk behandling samt høring og innspill fra brukerne. Noen kommuner oppnevner for hver periode en politisk oppnevnt byggekomité. En annen modell er at det opprettes ulike typer av byggekomiteer, men der politikere eller brukerrepresentanter ikke nødvendigvis deltar.

Andre kommuner oppnevner ikke noen byggekomite og politikere deltar ikke i byggeprosessen. Prosessen styres av administrasjonen. Det kan da for større prosjekter opprettes en styringsgruppe.

Felles for alle modeller er at det oppnevnes prosjektgrupper, normalt med brukerrepresentasjon i en tidlig fase, gjerne i programmeringsfasen. Medvirkning i byggeprosessen er mer regelen enn unntaket. Spørsmålet her er bare hvem som inviteres til medvirkning for ulike typer av offentlige bygg. Sjekk organisasjonsforholdene i din kommune.