Medvirkning fra rådene

Som nevnt foreligger det ingen lovbestemt medvirkningsrett og det finnes ingen oversikt over hvilken praksis kommunene følger knyttet til medvirkning i byggeprosessen. Vi kan skille mellom to hovedformer:

  • Personer fra rådene inviteres inn i en prosess knyttet til utviklingen av bygget (tidlig eller senere, mer eller mindre omfattende)
  • Rådet brukes som høringsinstans ved at byggeprogrammet eller forprosjektet legges fram for rådet til uttalelse.

Disse to formene kan også kombineres.

Gjennomgangen har vist at det er lite rom for medvirkning i byggsaksbehandlingen, men at medvirkningsmulighetene er til stede i byggeprosessen. Samtidig må vi presiserer at rådene må forholde seg til offentlige byggherrer. Nedenfor følger en omtale av faser i byggeprosessen og rådenes eventuelle rolle som høringsinstans:

Initiereringsfasen. I mange spørsmål kan det være nyttig å trekke rådene tidlig inn i byggeplanleggingen. Det kan være at kommunene ser at behovet for skoleplasser øker i de kommende årene og en diskusjon i en slik fase kan være om en skal bygge på foreliggende bygg, evt. bygge nytt på ulike tomtealternativer som kan være mer eller mindre gunstig ut fra lokalisering og atkomst osv. Det kan godt være at det i slike diskusjoner dukker opp spørsmål av betydning for målgruppen.

Programmeringsfasen. Det er tidspunktet for å spille inn brukerkrav.  Her fastlegges funksjonene og det oppsummeres som areal- eller romprogram. Resultatet foreligger som et byggeprogram. Byggeprogrammet kan sendes rådet til gjennomsyn, men det er antagelig bedre å spille inn ved at personer fra rådene deltar i selve arbeidet. Dersom for eksempel erfaringene med utformingen av inngangspartiet på den siste bygde skolen ikke var gode, kan det være en god strategi å invitere inn medvirkere for å legge nye og bedre premisser for kommende prosjekt.  Erfaringer som da kan formes som funksjonskrav til det nye bygget.

Skisseprosjekteringsfasen og forprosjektfasen går litt over i hverandre. I denne fasen foreligger allerede føringene. I denne fasen tar bygget mer form og planleggingen er nå kommet så langt at en deretter går over i detaljprosjektering. Fasen avsluttes med et forprosjekt. Dette kan sendes rådet til uttalelse eller orientering, men prosjektet er nå kommet så langt at det er vanskelig å gjøre store endringer.

Detaljprosjekteringsfasen. Her produseres arbeidstegninger og beskrivelser for både smått og stort. I denne fasen må en forholde seg til tegninger fra de ulike prosjekterende fag(rør, elektro, ventilasjon, betong med mer). Når en er kommet i denne fasen, går prosessen raskt. Her er medvirkning vanskelig. I denne fasen skjer det en profesjonell gjennomføring ut fra de føringer som tidligere er lagt.